ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2020 ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ